Enhancing the Employability of Non-Traditional Students in HE

EMPLOY är ett europeiskt forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan sex parter och koordineras av Dr Barbara Merrill, Universitetet i Warwick, England

EMPLOY syftar till att förbättra anställningsbarheten för icke-traditionella studenter i högre utbildning. Mer precist avses att underlätta övergången från högre utbildning till arbetsmarknaden för nyutexaminerade studenter. Högre utbildning har i Europa ut­veck­lats till en massutbildning. Detta har lett till en mer hetero­gen student­po­pula­tion i relation till ålder, kön, klass och etnicitet samt ökat andelen studen­ter med oli­ka typer av funktionsnedsättningar. Studenters anställ­nings­barhet är en central policy­fråga inom EU, liksom inom olika länder i Europa men utgör också ett av de centrala må­len i Bologna­processen (The European Higher Education in 2012: Bologna Process Implementation Report). Aktuell forskning visar att nyutexaminerade studenters anställnings­barhet är ett problem. Detta bland annat till följd av den eko­no­miska kris som drabbat hela Europa. Det finns emellertid också stora skillna­der mellan olika europeiska länder. Det är t.ex. svårare för nyutexaminerade studen­ter i Portugal att få en anställning än för nyutexaminerade studenter i Sverige. Forsk­ningen visar också att nyutexaminerade icke-traditionella studenters anställ­nings­barhet påverkas sär­skilt. För icke-traditionella studenter tar ofta övergången mellan högre utbildning och arbete längre tid än för traditionella studenter och det är också mer troligt att de får anställningar som de är över­kvalif­icerade för, vilket påverkar deras möjligheter på arbetsmarknaden generellt. Det finns också ett glapp mellan den kompetens som nyutexaminerade lär i högre utbildning och de förväntningar som arbetsgivare har på deras kompetens.

Projektet involverar sex parter från olika länder från norra till södra Europa. Icke-traditionella studenter definieras som studenter från familjer med låg inkomst, under­representerade etniska och sociala grupper, äldre studenter och studenter som är först i sin familj att studera i högre utbildning samt studenter med olika typer av funk­tions­nedsättningar.

EMPLOY-projektets syfte är att förbättra övergången från högre utbildning till arbets­marknaden för studenter med icke-traditionell bakgrund. Detta genom att utveckla två europeiska handböcker som presenterar goda exempel på hur studenters an­ställ­nings­barhet kan förbättras och stödjas. Detta kommer att uppnås genom att studera studenters, universitetspersonals och arbetsgivares erfarenheter, och uppfatt­ningar. Vi kommer att använda en biografisk ansats med djupintervjuer för att iden­tifiera goda exempel som kan användas i handböckerna. En av handböckerna syftar till att ge stöd och vägledning till icke-traditionella studen­ter i högre utbildning. Den andra syftar till att ge stöd åt arbetsgivare och univer­sitets­­personal. Projektets webb­plats, sociala medier som Twitter och Podcasts är viktiga kanaler för att skapa dialog kring projektets utfall. EMPLOY har en stark strategi för spridning av såväl kun­skap som dess praktiska kon­sek­venser och hoppas få stort genomslag i Europa.

Projektet kommer att ge nya insikter om och perspektiv på anställnings­barhet och viktiga kompetenser i relation till icke-traditionella studenter i högre utbildning. Detta projekt kommer därför övergripande att bidra till en mer inklude­ran­de arbetsmarknad för icke-traditionella studenter i hela Europa.