Numer projektu: 2014-1-UK01-KA203-001842-TP

Czas trwania projektu: 36 months (01/11/14  – 30/09/17 )

Narodowa Agencja: British Council

Opis:

EMPLOY to europejski projekt badawczy, realizowany przez sześć uniwersytetów, koordynowany przez dr Barbarę Merrill z Uniwersytetu w Warwick.

EMPLOY promuje wzmacnianie zatrudnialności studentów nietradycyjnych przez poprawę skuteczności przechodzenia (tranzycji) ze świata uczelni wyższej na rynek pracy.

Studenci nietradycyjni pojawili się wraz z rozwojem masowego systemu szkolnictwa wyższego w całej Europie. Populacja studentów zaczęła wykazywać coraz większe zróżnicowanie pod względem wieku, płci, pochodzenia etnicznego, klasy społecznej czy ( niepełno)sprawności studentów.

Problematyka zatrudnialności (employability) sytuuje się w centrum zainteresowania politycznego Unii Europejskiej, rządów poszczególnych państw oraz jest jednym z kluczowych celów procesu bolońskiego (Europejskie Szkolnictwo Wyższe w 2012: Raport z wdrożenia procesu bolońskiego). Duży wpływ na aktualną sytuację zatrudnienia absolwentów szkół wyższych miał kryzys ekonomiczny, choć można dostrzec zasadnicze różnice między poszczególnymi krajami w Europie, np. w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o zatrudnienie, znajdują się absolwenci z Portugalii, niż ze Szwecji.

Badania pokazują, że dla studentów nietradycyjnych wejście na rynek pracy może być szczególnie trudne. Zwykle trwa ono dłużej, niż w przypadku studentów tradycyjnych, występuje też zwiększone ryzyko podejmowania pracy poniżej posiadanych kwalifikacji, co zmniejsza znaczenie tego doświadczenia dla dalszego rozwoju kariery zawodowej. Często dochodzi również do rozdźwięku między umiejętnościami absolwentów a oczekiwaniami pracodawców.

Projekt realizowany jest przez sześć uniwersytetów reprezentujących kraje Europy północnej, jak i południowej. Studentów nietradycyjnych definiujemy jako tych, którzy wywodzą się z rodzin o niskim statusie socjo – ekonomicznym, pochodzących z grup etnicznych niedoreprezentowanych w szkolnictwie wyższym, studentów dojrzałych, pierwsze pokolenia w szkolnictwie wyższym oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Głównym celem projektu EMPLOY jest poprawa skuteczności wejścia na rynek pracy absolwentów poprzez wypracowanie europejskich narzędzi takich jak: katalog dobrych praktyk uczelni wyższych w zakresie wzmacniania i zwiększania zatrudnialności absolwentów oraz model doradztwa poprawiającego i wzmacniającego zatrudnialność studentów/absolwentów nietradycyjnych. Narzędzia powstaną w oparciu o wyniki badań biograficznych prezentujących głosy i doświadczenia studentów, absolwentów, pracowników uczelni, pracodawców w perspektywie zatrudnienia i zatrudnialności. Dzięki temu zostaną rozpoznane dobre praktyki, polityki,działania, które posłużą autorom projektu do napisania przewodników dla dla studentów i pracodawców.

Duże znaczenie w promowaniu dialogu na temat zatrudnialności absolwentów oraz prezentowaniu wyników projektów będą miały: strona internetowa oraz wykorzystanie mediów społecznościowych ( Twitter, podcasty). Nacisk na upowszechnianie wyników projektu ma na celu zapewnienie możliwie najszerszego oddziaływania jego rezultatów w Europie.

Projekt proponuje nową perspektywę oraz wgląd w związki między zatrudnialnością a kompetencjami studentów nietradycyjnych. Co szczególnie istotne, projekt zamierza przyczynić się do stworzenia bardziej inkluzywnego rynku pracy dla absolwentów nietradycyjnych w całej Europie.